Algemene voorwaarden

OEG GmbH
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 

§ 1 Toepassings- en geldigheidsgebied

De onderstaande voorwaarden gelden voor al onze verkooptransacties met al onze klanten (maar alleen ten opzichte van ondernemers), en wel onafhankelijk van indivi­duele concrete wenken hiertoe ook voor alle overige rechtshandelingen. Contractuele voorwaarden van klanten, in het bijzonder in opdrachtbevestigingen, maar ook in de overige correspondentie worden niet erkend, tenzij we hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

 

§ 2 Afsluiting van de overeenkomst

1. Onze catalogussen en overige productbeschrijvingen dienen ter informatie en be­vatten geen aanbod in juridische zin. Het verzoek van een overeenkomst moet door de klant worden ingediend. Wij hebben het recht om een aanbod van de klant binnen een termijn van twee weken te aanvaarden.

2. De overeenkomst komt pas tot stand door onze schriftelijke opdrachtbevestiging of de overdracht resp. levering van de goederen.

 

§ 3 Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. De betaling van de door ons genoemde prijzen vindt na het verlenen van een SEPA­incassomachtiging plaats via automatische afschrijving (dan verlenen wij 2 % kor­ting), in andere gevallen onder rembours. Wissels worden niet, cheques alleen indien specifiek en uitdrukkelijk overeengekomen en bij wijze van vervulling aangenomen.

2. De klant raakt in verzuim wanneer hij opeisbare bedragen niet uiterlijk 30 dagen na ontvangst van een rekening of gelijkwaardige verzoek tot betaling betaalt. Wij be­houden ons het recht voor om het verzuim door het sturen van een na de opeisbaar­heid te bezorgen aanmaning op een vroeger tijdstip te bewerkstelligen. In afwijking van zin 1 en 2 raakt de klant in verzuim wanneer is overeengekomen dat de vergoe­ding op een kalendarisch bepaald of bepaalbaar tijdstip dient te worden betaald, en de klant dit niet uiterlijk op dit tijdstip doet.

3. Bij verzuim van de klant hebben wij het recht,
a) onverlet een aan te tonen hogere schade jaarlijkse rente ter hoogte van 8 %-punten boven de basisrentevoet te eisen,
b) alle aanspraken op grond van deze of andere transacties, ook voorzover individuele termijnen nog niet opeisbaar zijn, onmiddellijk bij de klant geldend te maken,
c) leveringen of overige prestaties op grond van deze of andere transacties tot de volledige nakoming van alle aanspraken die ons toekomen op grond van deze of andere opdrachten door de besteller achter te houden,
d) een redelijke zekerheidstelling te eisen.

4. Als wij volgens de wettelijke voorwaarden aanspraak hebben op schadevergoeding in plaats van de prestatie, hebben wij het recht hiervoor een bedrag van 30% van de koopsom te hanteren. Het is de klant toegestaan om aan te tonen dat wij een schade hebben opgelopen die nihil is of lager dan het forfaitaire bedrag. Wij hebben het recht om aan te tonen dat een hogere schade is ontstaan. In beide gevallen moet de aangetoonde schade worden vergoed en niet het forfaitaire bedrag.

5. Het verrekenen met onze aanspraken is uitgesloten, tenzij de tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld, onbetwist of door ons erkend zijn

 

§ 4 Leveringen

1. Aangegeven levertermijnen zijn nooit bindend, tenzij nadrukkelijk iets anders is overeengekomen.

2. Het verzenden van de goederen vindt plaats voor rekening van de klant. Wanneer niets anders is overeengekomen, vindt het verzenden plaats voor ons risico. Om die reden sluiten wij een transportverzekering af, waarvan wij de kosten bij levering van de producten met een forfaitair bedrag van € 1,95 in rekening brengen aan de klant.

 

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

1. De producten blijven tot de volledige nakoming van alle reeds bestaande en ook toe­komstige vorderingen op grond van de zakelijke relatie, inclusief bijkomende vorde­ringen, aanspraken op schadevergoeding en het verzilveren van cheques en wissels, ons eigendom. De klant heeft het recht om de onder eigendomsvoorbehoud gele­verde zaken in het algemeen zakelijk verkeer te verwerken en te verkopen, zolang hij ten aanzien van zijn verplichtingen niet in verzuim is. Verpanding of eigendom­soverdracht tot zekerheid is niet toegestaan.

2. Indien het geleverde product is verbonden met andere voorwerpen, draagt de klant

– voorzover wij niet reeds op grond van de wet mede-eigenaar geworden zijn van ons aandeel aan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken – zijn eigendom van de nieuw geproduceerde voorwerpen over aan ons en bewaart deze voor ons met de zorgvuldigheid van een goed koopman. Het eigendom van deze voorwerpen dient ons alleen ter hoogte van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud ge­leverde zaken tot zekerheid.

3. De vorderingen op grond van doorverkoop van de producten en daarvan vervaar­digde producten worden nu al aan ons overgedragen, eventueel in verhouding van ons recht van mede-eigendom ten opzichte van de rechten van anderen. De klant dient ons op verzoek de schuldenaren van de overgedragen vorderingen en de hoogte van de vordering mee te delen en de overdracht kenbaar te maken aan de schulde­naren. Onder voorbehoud van onze herroeping mag hij de overgedragen vorderingen incasseren. De geïncasseerde bedragen moeten eventueel ter hoogte van ons aan­deel en tot de hoogte van onze koopsomvordering aan ons worden afgedragen.

4. Indien onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door de klant worden inge­bouwd in een perceel, draagt de klant nu al de daaruit resulterende vorderingen tot vergoeding ter hoogte van de factuurwaarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met alle bijkomende rechten inclusief het recht tot het verlenen van een prioritair hypotheekrecht aan ons over. Indien de klant de vordering in het kader van echte factoring verkoopt, wordt onze vordering onmiddellijk opeisbaar en de klant draagt deze plaatsvervangende vordering ten aanzien van de factor aan ons af en geeft de opbrengst van zijn verkoop onmiddellijk door aan ons. Wij aanvaarden deze overdracht.

5. Indien de zekerheidsrechten meer dan 110% hoger liggen dan onze vordering, zijn wij op verzoek van de klant verplicht om zekerheden tot een redelijke dekkingsgrens vrij te geven, bij meerdere zekerheden kunnen wij kiezen welke dat zijn.

6. Indien de klant zich in strijd met de overeenkomst gedraagt – met name bij verzuim

– hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden en teruggave van de pro­ducten te eisen.

 

§ 6 Gebreken/Vrijwaring/Teruglevering

1. Het onderwerp van overeenkomst is uitsluitend het onderwerp van koop met de ei­genschappen en kenmerken alsmede het gebruiksdoel overeenkomstig de aan de klant bekende productbeschrijving van de fabrikant. De klant kan voor afsluiting van de koopovereenkomst bij ons inzage krijgen in de overeenkomstige productbe­schrijving. Andere of verdergaande eigenschappen en/of kenmerken of een verder­gaand gebruiksdoel gelden alleen als overeengekomen wanneer deze uitdrukkelijk door ons worden bevestigd.

2. Vastgestelde gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk aan ons te worden meege­deeld. Dat geldt ook voor gebreken die zijn vastgesteld na een poging tot herstelling. Gebreken die niet dienen te worden beschouwd als verborgen gebreken, moeten binnen een termijn van 5 dagen na het aanvaarden van de producten aan ons kenbaar worden gemaakt. Verborgen gebreken moeten binnen 5 dagen na de ontdekking van het gebrek kenbaar worden gemaakt. Wanneer tot het aflopen van de termijn het gebrek niet kenbaar is gemaakt, geldt het product als vrij van gebreken aanvaard.

3. Voorwaarde voor onze aansprakelijkheid voor gebreken is dat
a) deze niet berusten op onjuist gebruik, foutieve montage respectievelijk ingebruik­neming, nalatige behandeling of gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen re­spectievelijk vervanging van stoffen door de klant of derden, natuurlijke slijtage, gebrekkige bouwwerkzaamheden, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden – voor zover deze omstandigheden niet zijn te herleiden tot onze schuld;
b) de klant zijn volgens § 377 HGB juncto cijfer 2 bestaande verplichtingen tot on­derzoek en bezwaar volgens de regels is nagekomen;
c) de klant – rekening houdend met een redelijk ingehouden garantiebedrag overe­enkomstig cijfer 8 – zich niet in betalingsverzuim bevindt.

4. Aan de wettelijke aanspraak op nakoming achteraf van de klant wordt naar onze keuze voldaan door nalevering (vervangende levering) of herstelling.

5. Aanspraken van de koper op grond van zakelijke gebreken verjaren een jaar na leve­ring van het onderwerp van koop aan de klant.Deze termijn geldt niet voor zover de wet (overeenkomstig §§ 438 lid 1 nr. 2 (bouwwerken en zaken voor bouwwerken), 479 lid 1 (recht van regres) en 634a lid 1 nr. 2 (bouwgebreken) BGB) dwingend lan­gere termijnen voorschrijft en ook niet bij opzet, bedrieglijk achterhouden van infor­matie over het gebrek alsmede bij het niet in acht nemen van garantie wat betreft de aard van het product en niet bij schending van wezenlijke contractuele plichten (kardinale verplichtingen). In dat geval gelden telkens de wettelijke verjaringster­mijnen. De wettelijke regelingen over belemmeringen van het verlopen, belemmering en hervatting van de termijnen blijven onverlet.

6. In elk geval onverlet blijven aanspraken van de klant bij dood of levensgevaarlijk let­sel, lichamelijk letsel, schade aan de gezondheid alsmede bij het bedrieglijk achter­houden van informatie over een gebrek of bij overname van een garantie voor de aard of van een risico ten aanzien van de aard.

7. Er is alleen sprake van verhaalsrechten van de klant volgens de bepalingen van § 478 BGB ten aanzien van ons voor zover de klant met zijn afnemer geen overeenkomsten heeft gesloten die verdergaande aanspraken behelzen dan de wettelijke aanspraken op grond van gebreken. Wij nemen alleen onkosten voor bijvoorbeeld loon, materiaal, transport en dergelijke op ons voor zover deze onkosten niet worden verhoogd door­dat een geleverd voorwerp achteraf naar een andere plaats is vervoerd dan de vesti­ging van de klant, tenzij dit vervoer overeenkomt met het reguliere verbruik. Wij vergoeden geen kosten, die bij redelijke en voldoende voorzorg van de koper met het oog op het ongedaan maken van de gebreken niet waren ontstaan. Wanneer de klant vanwege een gebrek van het nieuw geproduceerde onderwerp van levering wordt geconfronteerd met een claim, is hij verplicht om ons hierover onmiddellijk te informeren. Hij dient zijn afnemers hier tevens toe te verplichten, voor zover deze ondernemer zijn. Wij behouden ons voor om plaatsvervangend zelf te voldoen aan de claims die door de afnemer worden ingediend bij de koper. In dit geval geldt het voldoen aan de claims van de afnemer als het voldoen aan eventuele claims van de besteller.

8. Bij klachten mogen betalingen van de klant alleen worden achtergehouden in de mate waarin dit in een redelijke verhouding staat tot de opgetreden gebreken, wan­neer de aanspraken van de besteller onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn. Indien een klacht niet gegrond is, hebben wij het recht om ten aanzien van de hierdoor onts­tane onkosten alsmede de aan ons in rekening gebrachte kosten van toetsing door voorafgaande leveranciers en toeleveranciers een vergoeding van de koper te eisen.

9. Het retourneren van goederen wordt niet aanvaard, tenzij wij vooraf uitdrukkelijk hiermee akkoord zijn gegaan of op grond van een gegronde aanspraak op garantie verplicht zijn om de producten terug te nemen. Wanneer wij bij wijze van uitzonde­ring akkoord gaan met een retourzending, dient dit in de originele verpakking met een kopie van de rekening, de vermelding van de reden van het bezwaar, franco en voor risico van de klant plaats te vinden. Wij behouden ons voor om de kosten van terugname in rekening te brengen.

 

§ 7 Aansprakelijkheid

1. In alle gevallen van schending van contractuele of pre-contractuele of wettelijke ver­plichtingen zijn wij alleen aansprakelijk bij opzet of grove nalatigheid.

2. In geval van een slechts nalatige schending van verplichtingen door ons of door ons ingeschakelde derden zijn wij alleen aansprakelijk bij de schending of het niet nako­men van verplichtingen waarvan het nakomen de uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk heeft gemaakt (zogenaamde wezenlijke contractuele verplichtingen of kardinale verplichtingen) en dan ook alleen voor contractspecifieke, voorzienbare schade.

3. De aansprakelijkheid op grond van het bedrieglijk achterhouden van informatie over een gebrek, op grond van de overname van een garantie of van een risico ten aanzien van de aard, volgens de wettelijke productaansprakelijkheid en voor levensgevaarlijk letsel, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid blijft steeds onverlet.

4. De voorafgaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor onze wettelijke vertegenwoordigers, door ons ingeschakelde derden en medewerkers.

 

§ 8 Overige bepalingen

1. Informatie over Online Dispute Resolution De Europese Commissie heeft een internetplatform gecreëerd voor online geschillenbeslechting (zogenaamde "ODR-platform"). Het ODR-platform dient als een centraal punt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoopcontracten. U kunt het ODR-platform vanaf 15-02-2016 via de volgende link bereiken: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 9 Overige bepalingen

1. De contractuele verhouding wordt inclusief de Algemene Voorwaarden uitsluitend volgens Duits recht onder uitsluiting van het UN-kooprecht en de conflictnormen van het internationale privaatrecht (in het bijzonder de Rome-I-verordening) beoor­deeld, ook wanneer de klant in het buitenland is gevestigd of wanneer het gaat om exportactiviteiten.

2. Alle geschillen op grond van en in verband met de juridische relaties worden uitslui­tend behandeld door het gerecht dat bevoegd is voor Hessisch Oldendorf.

3. Indien individuele bepalingen van de bovenstaande voorwaarden niet rechtsgeldig mochten zijn, blijven de overige bepalingen hierdoor onverlet.

* geldt niet voor Zwitserland. A.u.b. aanvragen.

een korting bij rembours. Stand: Augustus 2014